Referat årsmøte 12.02.12

RBR

MØTETYPE:
MØTENR.:
DATO:
STED:
MØTELEDER:
MØTEREFERENT:
NESTE MØTE:

Årsmøte

12.02.12
Utsikten
Jens Olav Flobakk
Solveig Yndesdal

Tilstede:

18 medlemsforeninger inklusiv æresmedlemmer og private medlemmer med stemmerett

Forfall:

 

Kopi:

 

SAK

SAKSLISTE

ANSVAR/FRIST

1

Åpning
Leder i RBE, Jens olav Flobak ønska velkommen og la fram sakslista

 

2

Valg av møteleder og referant
Møteleder : jens olav Flobak
Referent: Solveig Yndesdal

 

3

Årsberetning
Årsberetningen var lagt ved møteinnkalling.
Det var ingen merknader til årsberetningen.

 

4

Regnskap
Ved ein feil var regnskapet ikkje med.
Jens Olav informerte om at det i 2011 var eit overskudd på mellom kr 4 og 5000. Inntektene er frå medlemskontigent og tilskot frå Fylkeskommunen.
Det årlige kunstseminaret er det arrangementet som RBR sponser mest overfor medlemmane sine.

Kopi av regnskap vil bli ettersendt på e-post til ddeltakerane på årsmøtet.

 

5

Forslag til årsmøte
Styret hadde utarbeidd forslag til vedtektsendringer for § 2 og 5 som var lagt med innkallingen.
Forslag frå salen om å endre frå personleg medlem til støttemedlem. Vidare forslag i § 2 om å endre frå styremedlem til medlem i bedriftskunstforening som grunnlag for å kunna bli støttemedlem. Det kom og forslag om at regler for utnevning og og rettighetene til æresmedlemmer skal inn i vedtektene.

Det blei skriftleg avstemning om følgande vedtektsendring
2 A : «Enkeltpersoner som ikke er ansatt i en bedrift som har bedriftskunstforening, men som tidligere har vært medlem i en bedriftskunstforening som på det tidspunktet var medlem av RBR, kan opptas som støtte medlem. Støttemedlem betaler samme medlemsavgift som bedriftskunstforeningene.»
2 B : «Styret kan utnevne ææresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.»
5 A: «Støttemedlemmer har møterett, talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.» Og «Støttemedlemmer er ikke valgbare til styret eller andre tillitsverv.»
5 B: «Æresmedlemmer har møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett.» og «Æresmedlemmer er valgbare til styret og andre tillitsverv.»

Alle forslaga til vedtektsendringer blei godkjent med over 2/3 fleirtal.

 

6

Valg
Valgkomiteen sin innstilling til nytt styre var sendt med innkallinga.
Sola kommune sin bedriftskunstforening bad om skriftleg avstemming. Dei informerte om at dei hadde sendt inn forslag om sin leder Bjørg Søyland som nytt styremedlem til RBR. Dei ønska avstemning mellom henne og valgkomiteen sitt forslag om Roar Tollefsen frå Conoco Phillips.
Avstemningen ga 7 stemmer til Bjørg Søyland og 11 stemmer til Bjørn Roald Tollefsen. Tollefsen blei dermed valgt til nytt styremedlem.

 

7

Medlemskontigent
Det har ikkje kome forslag om å endra medlemskontigenten.
Medlemskontgenten blir dermed uendra for 2012.

 
     
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no